BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER

BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER
?  İman çıplaktır, elbisesi takva; süsü utanmak; meyvesi
ilimdir.    Hâdis-i Şerîf
?    İlim, hem zinet hem de düşmanlarımıza karşı bir silahtır.
Hâdis-i Şerîf
? İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Ehli olmayana ilim öğreten domuzların boynuna cevher, inci ve altın takan gibidir.    Hadis-i Şerîf
? "Ya bilici ol, ya öğrenici ol, ya öğretici ol ya da ilim ehlini sevenlerden ol. Fakat beşincisi (bu grubun dışında) olmayın Ya değilse helak olursunuz.     Hadis (Darimi)
? İmam-ı Azam'a nasıl bu kadar bilgi sahibi olduğunu sordular. "Bilmediğim bir şeyi sormaktan utanmamak suretiyle" diye cevap verdi.
? İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttılarHJSektaş Veli
? İlim, akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çahnamayan ve başkaları ile paylaşılınca azalmayan yegane servettir.
?  İrfan, ilimle aklı birleştirebilmektir.    Şeyh Sadi
?  İlmin başı, cehaletini itiraf etmektir. Sonu da aczini....
?  Bir kitap ilmi vardır, bir de hayat ilmi; Olgun,  ikisinede akıf olana derim.    Cenap Sahabettin
? İlim cesaret verir cehalet ise küstahlık.
? Bileği kalın olan bir kişiyi alteder. Bilimde kaim olan, bin kişiyi alt eder. 
? "Bildiğim bilenin arkasından gidiniz.
Bildiğini bilmeyeni uyandırınız.
Bilmediğini bilene öğretiniz.
Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız."    Konfüçyüs
? İlim cesaret verir; cehalet ise küstahlık.    Terre
? İlim üç şeye bağlıdır: İstidat, zeka, sebatjffacı Veyiszade
? Bir şeyi gerçekte bilmek, onu anlatmakla olur.    Socrates
? Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır.    Balzac
? Etme ar, öğren; oku, ehlinden
Herşeyin ilmî, güzel cehlinden    Nâbî
?    İlim, Cenab-ı Hakk'm kullarına en şerefli ihsanıdır. Hz.Ali (r.a.)
? İlim satırlarda değil, sadırlardadır, (içinde olmalıdır)
? İlimler beyni, ibadetler kalbi doyurur.    Atasözü
? İlim bir şey olmak için değil, birşey öğrenmek için öğrenilir.
? İlim ezber edilen şey değil; ilim kendisinden faydandan şeydir.    İmam Şafiî
?  İlim. ve mal her aybı örter, fakirlik ve cehalet ise ayıpları açar.         Hükema'dan
? Bin bilsen de bir bilene sor.    Atasözü 
? Her şeyi bildiğini sana kimse hiç bir şey bilmiyor demektir.
? İlim tahsil etmeyen insan, geleceğinin manevî katilidir.
?    İlimde yardımlasın: Birbirinizden de bildiklerinizi gizlemeyin. Çünkü ilimde hiyanet, maldaki hiyanetten daha beterdir.    Hadis
?  İlim, bildiğini unutmamak; bilmediğini de sorup öğrenmekle gelişir.
?  İlim öğreniniz. Gerçekten ilim öğrenmek insan Allah korkusu duygusunu kazandırır.
?  İlmin birincisi susmaktır; ikincisi dinlemektir; üçüncüsü korumaktır; dördüncüsü onunla amel etmektir; beşincisi ilmi yaymaktır.
?    İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvası alınan bir ağaçtır.
?  Bilgi, hazine; soru, hazinedir. Sorun, öğrenin. Bir soru sayesinde dört kişi sevap alır. Bunlar da; soran, cevap veren, dinleyen ve bunları sevenlerdir.    Hadîs-i Şerîf
?  İnsanın bilmediği bir şey için "Bilmiyorum" demesi de bir ilimdir.    İbn Mesud.
?  İslâmiyeti yaşatmak için okurken ölen talebe ile peygamberler arasında bir derece fark vardır.       Hadîs-i Şerîf
?  Bilgi, insanı şüpheden; iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak
da korkudan kurtarır.    Konfiicyus
? İlim satırlarda değil, sadırlar (göğüsler )dedir. Atasözü 
?  Eğer ilim, ümit ile olsaydı; dünyadaki bütün insanlar alim olurdu. Hz. Ali (r.a.)
? İlim, iyi zamanlarda servet; kötü zamanlarda bir sığmak ve iyi ve bir yol göstericidir.    Aristo
? Salim Bin Ca'da şöyle anlatıyor: "Ben köle idim. Beni üçyüz dirheme satın alan bir zat âzad edince kendime iş aradım ve okumayı tercih ettim. İlim sayesindedir ki aradan çok geçmeden beni ziyarete gelen padişahı kabul etmedim.
? İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tümünü vermedikçe, onun yarısını alamazsın.    İmam-ı Ebu Yusuf
?    "Okuyun, öğrenin; zira Allah için ilim edinmek Allah'a karşı ta'zim ve ibadettir. Müzakeresi teşbih, araştırması mücahededir. Bilmeyene öğretmek sadaka, liyakatlisine bolca
okutmak Allah'a yakınlıktır. İlim, yalnız ve kimsesiz yerlerde sıkıntıyı gideren bir arkadaş, doğru yola kılavuz, zorlukta kolaylık ve sabır merci'idir. İlim dostlar yanında vezir, ya bancılara yakınlıktır. Cennet yoluna ışık tutar. İlim sayesinde Allahü Teâlâ bir kısım insanları yükseltir, iyi işlerinde izlerinden gidilen rehber ve öncü yapar. İyilikleri anılır, eserleri kalır. Melekler onları sever ve kanatlarını üzerlerine gererler. Yaş ve kuru olan her ne varsa, denizdeki balıklar, karadaki canlı varlıklar, ay ve yıldızlara varıncaya kadar her şey, âlimler için Allahü Teâlâ'dan mağfiret dilerler. Çünkü ilim, kalp gözünü açar, karanlıkta gözlere ışık saçar, zayıflıkta bedene kuvvet verir;, insanı yüksek mertebelere ve iyiler derecesine ulaştırır. İlmi tefekkür, gündüz orucuna ve gece ibadetine denktir. Allahü Teala'ya; itaat, ibadet, tevhid, saygı, şüpheli şeylerden korunmak, akraba ile iyi ilişkilerde bulunmak hep ilmi öğrenmekle olur. Helal ve haram ilim ile bilinir. İlim öncüdür; amel ise ondan sonra gelir. İyilere ilham olur; fenalar ondan mahrum olur. Allahü Teâlâdan hüsn-ü tevfik dileriz.    Yahya Bin Muaz
?  İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen
faydadır.    İmam-ı Şafiî
? İlim iki şeyden kaybolur: Utanmak, Kibirlenmek
? İlim rütbesi rütbelerin en büyüğüdür.    Hükamâ'dan 
?  İlmi üç şey için öğrenmeyin ve üç şeyden dolayı da terketmeyin: İlmi, münakaşada kullanmak, gururlanmak ve riya için öğrenme; ilmi tahsil etmekten utandığından, küçümsediğin için ve ilim yerine cahilliğe razı olduğun için terketme.  Hz. Ömer (r.a.)
? Birisi Ebu Hüreyre'ye: "Ben ilim öğrenmek istiyorum; ama onu zayi edip koruyumamaktan da korkuyorum" demişti. Ebu Hüreyre (r.a.) de ona: "İlmi tamamen terketmek, onu zayi etmek olarak yeter" karşılığım verdi.
? Hz. Ali Efendimiz, ilim ile mal arasında şu şekilde karşılaştırmalarda yaparak ilmin faziletin ortaya koyar.
   *İlim maldan üstündür; zira ilim seni korur; halbuki sen malı korursun.
   * İlim sayesinde düşmanlar dost olur; fakat mal böyle değildir. Mal yüzünden bir çok dost, düşman olur.
   * İlim dünyadan uzaklaştırır, ahirete yaklaştırır; mal ise dünyaya yaklaştırır, ahiretten uzaklaştırır.
   * İlim, ölüm sebebiyle sahibinin mülkiyetinden çıkmaz; mal ölüm sebebiyle mülkiyetten çıkar.
   *    İlim,     dağıtmakla çoğalır;  mal  ise dağıtmakla  nok-
sanlaşır.
* İlim, hükmeden; mal ise kendisine hükmedilendir.
* İlim, sahibine riayet eden bir nurdur. Mal ise topraktan çıkar.
*   İlim,  Allah'ın  kelamından çıkar;  mal ise topraktan çıkar.
   *İlim, peygamberlerin sevgilisidir. Mal ise, Nemrud, Firavun, Haman ve Karun'ların sevgilisidir.
* İlim, kendine hizmet edilendir. Mal ise hizmet edendir.
* İlim, ruhun; mal ise cesedin gıdasıdır.
   * İlim, yolculukta arkadaşındır. Mal ise yolculukta düşmanındır.
* İlim, peygamberlerin; mal ise eşkiyanın mirasıdır.
   * Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur. Fakat malın helal ise hesabı vardır, haram ise azabı.
   * ilmin sahibi, şefaat edecek; malın sahibi ise eğer layık ise şefaat edilecektir.
   * İlim, sahibi unutulmaz; mal sahibi ise unutulur.
   * İlim, kalbi nurlandırır; mal ise karartıp katılaştırır.
   * İlim sahibi, Allah'a kulluğa; mal sahibi olmak ise ilahlık iddiasında bulundurabilir.
? İlim, aşağıdakileri yükseltir; Cahillikte, yüksektekilerini alçaltır.    HzAli.
? Asıl yetimler, anadan babadan değil ilim ve ahlâktan yoksun olanlardır.    Hz. Ali
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ilim-bilim ile ilgili sözler - ilim-bilim ile ilgili özdeyişler - ilim-bilim ile ilgili özlü sözler - ilim-bilim ile ilgili güzel sözler - ilim-bilim ile ilgili atasözleri - ilim-bilim ile ilgili deyimler - ilim-bilim ile ilgili anlamlı sözler - ilim-bilim ile ilgili etkili sözler -

Yorumlar