İş Yerindeki Stres Kaynakları

İş yaşamında strese yol açabilecek faktörler, işin yapılış şekli ile ilgili olabileceği gibi, işletmenin yapısından, fiziksel çevre şartlarından ya da bireylerin kendi özelliklerinden kaynaklanabilir. Özellikle işletmenin doğasında olan bazı özelliklerden oluşan stres kaynaklan, çalışanlar için sürekli sorun yaratırlar. Kaynaklar fark edilmeyince etkili bir şekilde stresi kontrol altına almak mümkün olmaz. Bunun sonucunda da kronik stres kaynakları haline dönüşürler.
İş yerindeki kronik stres kaynakları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.
1. Rollerdeki Belirsizlik: Bireyin rolleri konusunda yeterli bilgisinin olmaması durumunda rol belirsizliği görülür. Eğer işin amaçlan yeterince tanımlanmamışsa, diğer ifade ile birey ne
yapacağını bilemiyorsa stres kaçınılmazdır. Belirsizlik durumunda iş tatminsizliği, psikolojik gerilim, kendine güvensizlik, duygusu belirir.
2.  Rol Çatışması: Bireyin üstlendiği iki veya daha fazla rolün aynı zamanda ortaya çıkması, çatışma yaşatır. Araştırmalar rol çatışmasının çalışanda içsel çatışma yarattığını, işin çeşitli yönleri ile ilgili gerilim oluşturduğunu, iş doyumunu düşürdüğünü, işçinin amirine güvenini azalttığını ortaya koymuştur.
3.   Kişilerarası Çatışma: İş yerinde çalışanlar arasındaki olumsuz ilişkiler, kişiliklerin uyumsuzluğu, amirlerle, ya da memurlarla çatışma ya da tartışma, en basit işlerde bile gerginlik yaratır. Çözümü en zor olan bu sorundur.
4.  Sorumluluk: Diğer insanların sorumluluğunu üstlenmek, kişilerde gerginlik yaratan bir stres kaynağıdır ve kişi kendini yoğun stres altında hissedebilir.
 5.  İş Güvenliği: İşini kaybetme korkusu bireyin benlik saygısının azalmasına yol açabilmektedir. Özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı, şirket küçülmeleri, birleşmeleri veya işyeri kapanma kararlarının alındığı dönemlerde çalışanların stres düzeyleri oldukça yükselmekte ve aile çevresini de olumsuz etkilemektedir.
6.  Katilim: Kişinin çalıştığı iş yerinde karar verme sürecinde etkisinin olmaması, stresin oluşumunu etkiler. Özellikle çalışanları etkileyen kararlarla ilgili olarak çalışanların fikrinin hiç sorulmadığı durumlarda stres yaşandığı ve bu sebeple verimin düştüğü saptanmıştır.
7. Yönetim Biçimi: Örgütlerin hiyerarşik doğası da stres yaratan faktörler arasında olup, yönetim biçimi stres oluşumunda etkendir. Otokratik bir anlayışla yönetilen iş yerlerinde, özellikle tepeye doğru yükselen güç kullanımı, çalışanların stres içinde olmalarına yol açar. Özellikle cezanın kullanımı, kişilerde gerilim oluşturur. Hele sınırlı kaynaklar ve sınırlı ödüller için çalışanları
yarıştırmak stres yaratır. Performansı yükseltmek için yapılan aşırı yarışma, birinin kazanırken diğerinin kaybetmesine yol açtığından yıkıcı ve maliyeti yüksek olur.
8.  Fiziki Mekan ve Çevre: İş yerindeki masa ya da oda veya iş alanı, çalışanlar için belli rahatlık ve güven sağlayıcı unsurlardır. İşin fiziksel çevre şartlarını oluşturan hava koşulları, aydınlanma, ısı, gürültü gibi unsurların çalışanların sağlığını, fizyolojik ve psikolojik durumunu etkilediği bilinmektedir.
9. Yoğun İş Yükü: Bir çok çalışan, aşırı iş yükünün kurbanı olmaktadır. İşin hacminin düşüklüğü, bireyin beceri ve yeteneklerinin çok altında olması, işi sıkıcı yapabilir.
10.  Zaman Yetersizliği: Stres, aynı zamanda zamanın nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak zamanın yetmediği durumlarda da ortaya çıkabilir.
Bazen gereksiz bir bürokrasi, kırtasiyecilik, rasgele bir program, kontrol edilemeyen bir durum, her an çalan telefonlar, zamanı kontrol altına almamızı engelleyerek hızla akıp gitmesine yol açar. Yapılması düşünülen işlerin zamanında yetiştirilememesi ise, kişide gerginlik ve stresi oluşturur.         
DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :işyeri - stres -

Yorumlar