Eğitim Nedir?

Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde değişme meydana getirme sürecidir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.

Eğitim kısaca davranış değiştirme sürecidir. Eğitilen bireyin davranışları değişir. Eğitim Fakültesini bitiren birey alanını bilir, öğretme becerisi kazanır, doğayı sever, korur, sanatsal çalışmalara katılır. Okuma-yazma bilmeyen bir kişinin okuma yazmayı öğrenmesi, bilgisayarda yeni bir yazım programının öğrenilmesi hep davranış değişikliğidir. 19. Yüzyılda eğitim, eski kuşakların yeni kuşaklar üzerinde bir amaca yönelik davranış değiştirme eylemleri olarak ele alınıyordu. Çağımızda eğitim doğumdan ölünceye değin sürmektedir.
 
Yaşlıların eğitimi, velilerin eğitimi, ana-baba eğitimi gibi. Bilgi patlamasıyla meslek elemanları da yeni bilgiler öğrenmek için sürekli eğitim almaktadırlar. Bu nedenle eğitim yalnızca okulda değil, okul dışında da verilmektedir. Ailede, iş yerinde, askerde, seyahatte, camide, kahvede, kantinde sürekli eğitim verilmektedir. Eğitim, bireye olumlu davranışlar kazandırmak bir mesleğin bilgi, beceri ve tekniklerini öğrenmek, üretken kılmaktır. Eğitim, toplumun yaratıcı gücü ve verimini artıran, bireye yeteneklerini geliştirme olanağı veren, sosyal adalet fırsat ve olanak eşitliği ilkelerini gerçekleştiren en etkili araçtır. Çağımızda eğitim yalnızca bilgi aktarmak değil aynı zamanda yaşam biçimini oluşturmak için yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bireylere yeteneklerini geliştirmek için ortam eğitimle sağlanır. Bu ortamda bireyler birbirlerinin haklarına saygı göstermeyi öğrenirler.
 
Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi, okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. İşe başlamakla kişinin eğitimi tabii ki sona ermez, görevinin gerektirdiği, kendisinden hizmet beklenen konularda sürekli eğitim görmezse başarılı olması mümkün değildir. Kısacası kişinin sistematik eğitim sürecine dahil edilmesi gereklidir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Eğitim Nedir - Eğitim -

Yorumlar