SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Modern kuramsal yaklaşımları üç başlık altında incelemek mümkündür.
1- Fonksiyonalist (Görevselci) Yaklaşım
   Çağdaş anlamda kurucusu Talcot Parsons'dur. Bu modele göre toplum bir fonksiyonlar bütünüdür. Nasıl ki insan vücudundaki her organın bir fonksiyonu var ise toplumu oluşturan parçalarında o toplumun sürekliliğinde bir fonksiyonu vardır.
    Bu yaklaşıma göre toplum, organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistemdir.
   Robert Merton bu yaklaşıma gizli ve açık fonksiyon kavramlarını ilave etmiştir. Bir sistem içinde bulunanlar tarafından bilinen, arzulanan fonksiyona açık, bilinmeyen arzulanmayan fonksiyona gizli fonksiyon denir. Örneğin okulun açık fonksiyonu eğitim, gizli fonksiyonu ise çocukları sokakta bırakmamaktır.
2-    Çatışma Yaklaşımı
   Çatışma yaklaşımı toplumsal davranışların en iyi şekilde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki mücadele ile açıklanabileceğini savunur. Bu temel görüşler Kari Marx'tan esinlenerek dile getirilmektedir. Marx'a göre tarih işçi sınıfı (proleterya) ile burjuva sınıfı arasındaki sınıf mücadelerinden ibarettir.
   Bir diğer çatışma kuramcısı Ralf Dahrendorf'tur. Dahrendorf bir gücün (otoritenin) olduğu her yerde çatışmanın olacağını söylemektedir.
   Lewis Coser ise çatışmanın birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini söylemektedir. Sosyologlar bu yaklaşımdan hareketle hangi toplumda olursa olsun mevcut ilişkilerden kimin kazanç elde ettiği, kimin zarar gördüğüne bakarlar. Bu yaklaşım ABD'de 1960'dan sonra yaygınlaşmıştır.
3-    Etkileşimcilik Yaklaşımı (Sembolik Etkileşimcilik)
   Bu yaklaşım bireysel davranışlardan hareketle toplumsal davranışların açıklanabileceğini söylemektedir. Buna göre odak noktası bireydir.
   Etkileşimcilik yaklaşımı kısaca toplumlardaki bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiklerini inceler.
   Etkileşim kuramcıları insanların semboller aracılığı ile etkileşimde bulunduğunu savunmaktadırlar. Bundan dolayı bu düşünürlere sembolik etkileşim kuramcıları da denir. Birçok düşünür çeşitli biçimlerde katkılarda bulunmuşlardır. Uunlar William James, John Devvey, C. Horton Cooley, Wİlliam Thomas ve G. Lorbert Mead'dir. Sembol anlamlandırdığımız şeylerdir. Semboller olmaksızın Sosyal ilişkilerimiz, hayvanların kurduğu iletişim düzeyinden farklı olmaz. Sembolik etkileşim, yüzyüze olan ilişkileri inceleyip, bu ilişkilerin gerçekleşme ve yardımımızı şekillendirme y
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sosyal - toplumsal - sosyoloji -

Yorumlar