SOSYOLOJİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

YENİ YAKLAŞIMLAR
   Yukarıda bahsedilen üç temel kuramın yanı sıra son yıllarda çok tartışılan İki kuram daha vardır:
1- Sosyal Alışveriş Kuramı
   Sosyal alışveriş kuramı insan etkileşiminin ceza ve ödüllere bağlı olarak (Birçokleşen bir alışveriş ile oluştuğunu ileri sürmektedir. Buradaki değişim kavlinin toplumsal bir değişimden ziyade karşılıklı bir alışverişi ifade etmektedir.
Bu kuramın temsilcisi George C. Homans ve Peter M. Blau'dur.
 Modern alışveriş kuramının yaratıcılarından olan Homans, genelde davranışsal psikolojiye yoğun biçimde bağlıdır. Bireysel davranışın açıklanmasına yönelik aşırı vurgusundan dolayı, psikolojik indirgemeciliğe kayar.
   Blau, makro yapılar üzerinde durur. Makro yapılar karşılıklı ilişkiler içindeki sosyal gruplardan oluşur. Çünkü ona göre, sosyal etkileşim ilk önce sosyal gruplarda gerçekleşir.
Kuramın üç önemli sayı/tısı vardır. Bunlar;
   1- Sosyal Alışveriş durumunda insanlar verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklerler.
2- İnsanların sosyal ilişkilerinde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir.
3-    İnsan davranışları akılcıdır.
2- Feminist Kuram
   Kuram bir toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ilişkilerinin yapısını analiz etmektedir. Cinsiyet kavramı burada toplumsal sınıf ve azınlık grupları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Bu kuramda Feministler Radikaller, Liberaller ve Sosyalistler olarak 3 gruba ayrılırlar.
   Liberal feministler, kadının toplum içinde aşağılanması, ikincil statüsü, kanunlarda erkeğe oranla eşit olmayan durumu, kadın ve erkeğin toplum tarafından nasıl etkilenerek benlik duygusunu geliştirdiği üzerinde durur.
   Radikal feministler, kadının toplum içinde baskı altında olduğunu, ezildiğini, toplumların erkekler tarafından yönetildiğini, hakimiyetin onlarda olduğunu savunur.
   Sosyalist feministler, en aşırı olanlarıdır. Kapitalizmi kadının ezilmişliğinin temel kaynağı olarak görürler.
Patriyarki: Sosyalist ve endüstri öncesi toplumlardaki erkek üstünlüğüdür.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sosyal - toplumsal - sosyoloji -

Yorumlar