PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunların ve bunlara bulunan çözüm yollarının tanıtılması ve karşılaşılabilecek yeni sorunlara çözüm bulabilme becerilerinin geliştirilmesi, ders konularını oluşturmaktadır. Birey, kendi yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar karşısında çözüm için kendisi bir çıkış bulamadığında bir uzman desteğine gereksinim duyar. Bu amaçla kurulan "Rehberlik Servisleri" değişik yöntemlerle bireye yardımcı olur. Rehberlik hizmetleri birinci derecede, bireylerin "karar verme" konusunda yaşadığı sorunlara yardımcı olur. İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bazı konularda verilen kararlar bütün hayatı etkileyecek güce sahip olabilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım yaşayabilir;bu durumda psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik , bireylere bu desteği sağlamaya çalışır. Genelde rehberlik ve psikolojik danışma kavramları birlikte kullanılır. Oysa psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin bir bölümünü oluşturur .
 
 
 
Psikolojik danışma ve rehberliğin ne olduğunu açıklamadan önce bir noktanın okuyucuya hatırlatılmasında yarar görülmektedir. Bu kitabın bu bölümünde ve diğer bölümlerde zaman zaman kısaca alanın geleneksel adı olan "Rehberlik" zaman zaman da "Psikolojik Danışma ve Rehberlik" kavramları kullanılmıştır. Hangi kavram kullanılırsa kullanılsın kastedilen alan aynıdır.
 

     Rehberliğin anlamı üzerinde değişik görüşler ortaya konmuş ve çeşitli tanımları yapılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi her hangi bir kavramın herkesçe benimsenebilecek bir tanımını yapmak güçtür. Bu güçlük psikolojik danışma ve rehberlik için de geçerlidir. Aşağıda yapılan tanımlardan bazıları verilmiştir:
 

? Rehberlik, bireyin problemlerini çözebilmesi , bağımsız hale gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu ve üretken bir üyesi olabilmesi için sağlanan bir yardım sürecidir .
 
 
 
? Rehberlik,bireyin gizil güçlerini anlamsı ve bunların toplumsal fırsatlarla ilişkilendirmesi,toplumda uyum içinde yaşaması için bireye yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır.
 
 
 
? Rehberlik, bireyin kendini anlaması, yaşama uyumunu bozmadan kendini yönetebilmesi amacıyla sağlanan yardım sürecidir .
 
 
 
? Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına ve anlamasına yardım etme sürecidir.
 
 
? Rehberlik, bireye kendini anlaması,çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir .
 
 
 
? Rehberlik, bireyin verimli bir şekilde gelişmesini ve topluma uyum sağlamasında gerekli olan seçimleri, planları yapmasında ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır .
 
 
 
? Rehberliğin yukarıda verilen bazı tanımları incelendiğinde tanımların bazı ortak noktaları vurguladığı görülmektedir. Tanımların vurguladığı ortak sözcükler; süreç, yardım, birey .kendini anlama, kendini gerçekleştirme, destek, uyum, olarak görülmektedir. Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan bu sözcüklerden hareketle tanımların ortak yanları aşağıdaki gibi özetlenebilir :
 
 
1. Rehberlik süreci ,süreklidir ve bireyin yaşadığı her yerde vardır.
 
 
 
2. Rehberlik, bireye yardım etme işidir. Rehberlik yardımı, psikolojik bir yardımdır. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu başka yardım hizmetlerinden belirgin bir biçimde ayırır. Buna göre rehberlik yardımı, bir yol gösterme, öğüt verme yardımı değildir.
 
 
3. Rehberlik yardımı, bireye dönüktür ve bireyin gizil potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
 
 
 
4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır ve çalışmalarının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.
 
 
 
5. Rehberliğin özü, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
   Rehberliğin anlamı üzerinde yukarıda verilen tanımlar ve tanımlardan çıkan genellemeleri de işin içine katarak rehberlik şöyle tanımlanabilir: Rehberlik, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.
 
 
Bu tanımın vurguladığı noktalar şöyle özetlenebilir:
 
 
? Rehberlik psikolojik bir yardımdır.
 
 
? Rehberlik yardımı uzman kişilerce verilir.
 
 
?   Rehberliğin esası bireyin güçlü ve zayıf tüm yanlarıyla bir bütün olarak kendini tanıması ve anlamasıd
 
 
- Pardoni Şu adrese nasıl gidebilirim acaba? (Zor durumlarda herkesin yardıma ihtiyacı olabilir.Bu küçük sürücü gibi.)

 
 
? Rehberlik bireyin çevresiyle ve kendisiyle uyumlu bir birey olmasına yardım eder.
 
 
 
? Ve rehberliğin nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@kisiselgelisim.gen.tr
 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir - Psikolojik Danışma ve Rehberlik -

Yorumlar